Oczyszczalnie - ECO-PLAST

Oczyszczalnie

Przydomowe oczyszczalnie scieków

Najprostszym i najtańszym inwestycyjnie rozwiązaniem jest budowa szamba. Jest to jednak metoda bardzo droga w eksploatacji, bo każdy z nas produkuje średnio 150 l ścieków w ciągu doby. Co po przeliczeniu dla typowej 4-osobowej rodziny zamieszkującej dom jednorodzinny, daje w efekcie pojemność 8 m3 w ciągu ok. 14 dni.

Jakie są inne możliwości?

Warto zainwestować w przydomową oczyszczalnię ścieków. Nasz firma oferuje przydomowe oczyszczalnie ścieków wraz z kompleksową usługę od projektu, poprzez załatwienie formalności, po wykonanie i odbiór.

Rodzaje przydomowych oczyszczalni

Rodzaje oczyszczalni ścieków związane są z rozwiązaniami technicznymi zastosowanymi w procesie oczyszczania. W oczyszczalniach przydomowych wykorzystywana jest metoda oczyszczania ścieków beztlenowo- tlenowa. Pierwszy etap – beztlenowy – odbywa się w osadniku gnilnym, a drugi etap – tlenowy – dobiera się indywidualnie. Dobór metody uzależniony jest od wielkości działki, poziomu wód gruntowych, przepuszczalności gleby, dostępności otwartych cieków wodnych np. rzeka, jezioro.

Do metod wykorzystujących powierzchnię działki zaliczamy: drenaż rozsączający, filtr piaskowy, oczyszczalnię hydrobotaniczną.

Alternatywą są oczyszczalnie ścieków z osadem czynnym lub ze złożem biologicznym. Ich zaletą jest mała powierzchnia działki, którą należy przeznaczyć na oczyszczalnię. A proces oczyszczania odbywa się nie w ziemi, ale w odpowiednio skonstruowanych zbiornikach. Wadą są wyższe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne związane z zużywaniem energii elektrycznej przez oczyszczalnię.

Odprowadzenie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni

Odbiornikiem oczyszczonych ścieków może być rzeka, strumień, rów melioracyjny, jezioro i staw rozsączający. Oczyszczone ścieki możemy odprowadzać także do gruntu poprzez drenaż rozsączający lub studnię chłonną.

Jak wyglądają schematycznie poszczególne oczyszczalnie i gdzie mogą być odprowadzane oczyszczone ścieki. Wybór metody zależy od wielu czynników, do których należą m.in. wielkość działki, gdzie możemy odprowadzić oczyszczone ścieki, jak bardzo trzeba je oczyścić, a także ile pieniędzy możemy przeznaczyć na budowęoczyszczalni.

Na jakiej działce możemy zbudować oczyszczalnię?

Oczyszczalnię możemy zbudować na działce spełniającej wymogi określone w przepisach budowlanych i ochrony środowiska. Z tego powodu nie na każdej działce można zbudować oczyszczalnię. Musimy zapewnić zachowanie odpowiednich odległości od osadnika gnilnego do działki sąsiada, studni, drogi itp. oczyszczalnie

Lokalizacja osadnika gnilnego i drenażu rozsączającego. Na rysunku pokazane są minimalne wymagane odległości

Ponadto ważne jest, czy w pobliżu przepływa rzeka lub rów melioracyjny, do których można odprowadzić ścieki. W przypadku odprowadzania oczyszczonych ścieków do jeziora, może okazać się, że ze względu na ryzyko eutrofizacji (czyli nadmiernego przyrostu glonów), musimy dodatkowo oczyścić ścieki ze związków biogennych (czyli azotu i fosforu).

I. Przydomowa Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków z systemem rozsączania ścieków

Ścieki oczyszczane w oczyszczalni biologicznej z drenażem rozsączającym lub tunelami drenarskimi, stanowiącym złoże biologiczne umożliwiające oczyszczenie ścieków w warunkach tlenowych. Osadnik gnilny jest połączony bezpośrednio z wyjściem ścieków z budynku. Zachodzi w nim proces podczyszczania ścieków, czyli oddzielenia sie ciał stałych i tłuszczy od cieczy, oraz fermentacji. Są to procesy biologiczne przy udziale bakterii beztlenowych. Wskaźnik zamulenia ma za zadanie filtrowanie cieczy przed jej wyjściem z osadnika. Studzienka rozdzielcza: podczyszczone (w 65%) ścieki pochodzące z osadnika gnilnego przechodzą przez nią przed wejściem do drenażu. Zadaniem studzienki jest równomierne rozdzielanie cieczy do nitek drenażowych lub tuneli drenażowych.

Oczyszczalnia z tunelami drenarskimi

Tunel drenarski: Mocna i zwarta konstrukcja oraz niewielkie gabaryty zapewniają dużą wytrzymałość na nacisk, pojemność magazynowania oraz dużą skuteczność oczyszczania ścieków. Metoda filtracji przy użyciu tuneli drenażowych pozwala na równomierne rozprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych, pochodzących ze wstępnego oczyszczania, ich doczyszczenie tlenowe przed infiltracją do gleby. Gleba lub warstwa piasku leżąca poniżej dopełniają oczyszczanie. Tunel drenarski nie tylko zastępuje tradycyjną warstwę rozsączającą ze żwiru, ale zapewnia kilkakrotnie większą powierzchnię i pojemność magazynowania. Specyficzna konstrukcja przyczynia się do tego, że flora bakteryjna ma zawsze zapewniony dostęp tlenu, nawet wtedy kiedy następuje spiętrzenie ścieków. Deklaracja zgodności do urządzeń stosowanych według normy PN-EN 12566.

II. Oczyszczalnie biologiczno – mechaniczne działające na zasadzie niskoobciążonego osadu czynnego.

1. BIOTIC – od 4 do 40 RLM Reaktor podzielony jest na następujące jednostki technologiczne: - Komora I, zwana komorą wstępną, komora wyposażona jest w kratę (sito), służące do oddzielania nierozpuszczonych i pływających substancji oraz uśredniania ścieków. Komora posiada system rozbijania nieczystości w sposób mechaniczny - Komora II, jest komorą tlenową - napowietrzania. Komora ta jest komorą aktywacji z napowietrzaną częścią aktywną (reaktor biologiczny). Zachodzi tutaj proces nitryfikacji, intensywne natlenienie ścieków i tlenowy rozkład związków - Komora III, zwana jest komorą sedymentacyjną. W komorze tej następuje oddzielenie osadu czynnego od oczyszczonej wody. Komora ta wyposażona jest w tzw. lej Imhoffa.

DTR - Biotic - pobierz pełen opis oczyszczalni

2. BIO-ECO – od 6 do 50 RLM

Nowoczesna oczyszczalnia ścieków biologiczna z wykorzystaniem złoża i osadu czynnego. Dla zapewnienia właściwego stopnia redukcji poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń oczyszczalnia składa się z: - komora kontaktowa do której dopływają ścieki z zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej - dwukomorowego osadnika wstępnego, gdzie następuje pierwszy kontakt ścieków z procesem oczyszczania łącznie z procesem sedymentacji zawiesin (redukcji związków węgla) i mieszania ścieków z osadem czynnym - reaktora biologicznego ze złożem biologicznym gdzie wykorzystując zmienne warunki beztlenowo – tlenowe zachodzi właściwy proces oczyszczania biologicznego i redukcji związków węgla, azotu i fosforu - osadnika wtórnego z końcową sedymentacją osadu (oddzielenie mieszaniny ścieków oczyszczonych i osadu czynnego) i odpływem sklarowanych ścieków przez komorę rewizyjną do odbiornika typu rów, rzeka, drenaż rozsączający itp. Oczyszczalnia jest urządzeniem przepływowym do którego ścieki dopływają siecią kanalizacyjną grawitacyjnie i po procesie biologicznego oczyszczania w reaktorze biologicznym i sedymentacji osadu są odprowadzane przez komorę rewizyjną do drenażu rozsączającego lub innego odbiornika.

Biologiczne oczyszczalnie ścieków Eco-Plast - Bio-Eco 6 - pobierz pełen opis oczyszczalni

3. BIOCLAR – od 6 do 500 RLM

Oczyszczanie w Zintegrowanych Systemach Oczyszczania Ścieków (zwanych dalej System) odbywa się na zasadzie oczyszczania biologicznego opartego na pojedynczej heterogenicznej zawiesinie osadu czynnego. Oczyszczanie zawiera proces nitryfikacji i denitryfikacji. Nie są konieczne żadne środki chemiczne. Oddzielenie oczyszczonych ścieków od zawiesiny osadu odbywa się w części (komorze) separacyjnej na zasadzie filtracji poprzez „płaszcz” utworzony przez zawiesinę osadu. Oczyszczanie odbywa się w sposób samoregulujący tzn. system sam, automatycznie reaguje na wszelkie zmiany ilości dopływających ścieków w danym dniu. Nadmierny osad jest tlenowo ustabilizowany i nie podlega dalszej biodegradacji, jest bez zapachu, nietoksyczny i bezpieczny dla środowiska.

Bioclar - Nowa Era - pobierz opis oczyszczalni