SEPARATORY TŁUSZCZÓW | ECO-PLAST

SEPARATORY TŁUSZCZÓW

SEPARATORY TŁUSZCZU

Separatory tłuszczów ECO-TECH stosuje się wszędzie tam, gdzie ścieki zawierają tłuszcze w większej ilości niż w typowych ściekach bytowych. Urządzenia należy instalować tuż za miejscem powstawania ścieków. Typowe przykłady zastosowania to: hotele, restauracje, rzeźnie, masarnie, zakłady rybne, zakłady przerobu odpadów zwierzęcych, zakłady utylizacji resztek po zwierzęcych itp. Nie należy instalować separatorów tłuszczów w sieci ścieków sanitarnych. Ze względu na konieczność okresowych kontroli wnętrza separatora oraz jego oczyszczenia, nie zaleca się lokalizowania urządzenia w drogach, parkingach, itp. Lokalizacja separatora musi umożliwiać dojazd do urządzenia wozu asenizacyjnego i przeprowadzenia czynności eksploatacyjnych.
  W wyniku analizy istniejących na rynku separatorów a także możliwości technologicznych producenta ustalono 3 typoszeregi separatorów tłuszczu, typoszereg tłuszczu jednokomorowy bez osadnika, kolejno dwukomorowy z osadnikiem, i ostatni wersja z osadnikiem i przepompownią:
  • ECO-TECH TPE
  • ECO-TECH TPE OS
  • ECO-TECH TPE OSP

  Typoszereg ECO-TECH TPE

  ECO-TECH TPE 1-4 - pobierz kartę katalogową

  ECO-TECH TPE 7 - pobierz kartę katalogową

  ECO-TECH TPE 10 - pobierz kartę katalogową

  ECO-TECH TPE 15 - pobierz kartę katalogową

  ECO-TECH TPE 25 - pobierz kartę katalogową

  Typoszereg ECO-TECH TPE OS

  ECO-TECH TPE OS 1-2 - pobierz kartę katalogową

  ECO-TECH TPE OS 4 - pobierz kartę katalogową

  ECO-TECH TPE OS 7 - pobierz kartę katalogową

  ECO-TECH TPE OS 10 - pobierz kartę katalogową

  ECO-TECH TPE OS 15 - pobierz kartę katalogową

  ECO-TECH TPE OS 20-25 - pobierz kartę katalogową

  Typoszereg ECO-TECH TPE OS P

  ECO-TECH TPE OS P 1 - pobierz kartę katalogową

  ECO-TECH TPE OS P 2 - pobierz kartę katalogową

  ECO-TECH TPE OS P 4 - pobierz kartę katalogową

  ECO-TECH TPE OS P 7 - pobierz kartę katalogową